NFK DokuWiki

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα

User Tools

Site Tools


opo:nl:ba2:sem2:wijsgerige_antropologie

Wijsgerige Antropologie

Vakbeschrijving

In academiejaar 2019-2020 (Pieter Adriaens) waren er zeven hoofdstukken met als leidraad (de weerlegging / kritiek op) de evolutiepsychologie en de evolutiepsychologische kijk op de menselijke natuur. Onder andere sociaalconstructivisme, diversiteit, human enhancement, visies op ziekte en dierpsychologie kwamen aan bod.

Studiemateriaal

 • Cursus via de cursusdienst

Opinies

Downloads

Examenvragen

Met dank aan Nina Le Compte, Nina Roox & Nynke Van Uffelen.

2019-2020 (Pieter Adriaens)

 • Invulvragen
  • Welke toestand die momenteel niet opgenomen is in de classificatie moet door Christopher Boorse als ziekte beschouwd worden? ………
  • Dierenprocessen in de middeleeuwen in Frankrijk zijn een voorbeeld van ……… antropomorfisme
  • De stelling van Fausto-Sterling dat er meerdere seksen bestaan is een vorm van ……… sociaalconstructivisme
  • De hiërarchische ordening van de levende wezens wordt aangeduid met een metafoor: ………
  • Een eigenschap is ……… als de eigenschap bij iedereen op dezelfde manier tot uiting komt ondanks een andere omgeving en andere stimuli tijdens de ontwikkeling
  • Het onderzoek van Joe Henrich over hoe mensen uit verschillende culturen meer of minder vatbaar zijn voor visuele illusies gaat in tegen het ……… zijn van modules volgens Fodor
  • Je bent op zoek naar een job en wilt graag solliciteren. Je bent echter nogal verlegen van aard en vreest dat dat je sollicitatiegesprekken niet ten goede zal komen. Net voor je op sollicitatie gaat, neem je een snelwerkend antidepressivum. Dat zal ervoor zorgen dat je vlotter overkomt. Dit is een voorbeeld van ………
 • Leg uit: moral enhancement
 • Leg uit: interactieve soorten
 • Geef twee stellingen van Kant over zijn moraal, en wat is Nietzsches kritiek daarop?
 • Geef vier argumenten tegen de evolutiepsychologische visie op de menselijke natuur, gebruik de hele cursus

2018-2019 (Pieter Adriaens)

 • Geef vier redenen waarom Evolutiepsychologie onhoudbaar is.
 • Wat was Nietzsches kritiek op twee vooronderstellingen van Kant voor moraliteit?
 • Situeer in de cursus en verklaar: ironisch constructivisme en categorisch antropomorfisme.
 • Een invuloefening. (Tom Regan en subject of life, definitie enhancement, metafoor voor hiërarchische ordening van leven, positie tussen constructivisme en naturalisme mbt emoties)

2014-2015 (Paul Moyaert)

 • Wat is het verband tussen de melancholie en de doodsdrift?
 • Waarom kan de nacht van het mystieke lijden gezien worden als een scharniermoment?
 • Waarom is Augustinus het niet eens met het Griekse intellectualisme?
 • Wat is de expressivistische symboolleer en wat is hier problematisch aan? Illustreer met een voorbeeld.
 • Wat verstaat Freud onder autoerotisme en hoe vormt dit een probleem voor hem? Hoe lost hij dit probleem op?
 • Volgens sommigen liggen godsdienst en wetenschap op dezelfde as. Leg uit. Waarom is deze visie problematisch voor gelovigen?
 • Vergelijk genot bij Plato en Freud
 • Wat is akrasia, en geef een voorbeeld. Is dit hetzelfde als hang naar het kwaad?
 • Vergelijk Eros bij Plato met de christelijke mystiek.
 • Foto als reliek
 • Perversie ligt in verlangende van normale seksualiteit (b) Waarom de ideologiekritiek aansluiting zocht bij Freud.
 • Freuds driftprinicipe is modern, leg uit.
 • Plato & Augustinus definiëren genot negatief, leg uit.
 • Barmhartigheid in een seculiere samenleving.
 • Expressivisme, wat is er fout aan?
 • Vergelijk Aristoteles met Lacan met betrekking tot de stelling dat genot inhoud heeft.
 • Leg liefdesverlangen bij Socrates uit en de kritiek van Plato hierop.
 • Wat is betekenisincarnatie? (b) Leg uit: wezenlijk indirecte symbolen
 • Leg uit waarom Freuds driftwerking Modern is (b) Leg uit: psychiatrie als hulpmiddel bij Freud.
 • Aristoteles onderscheidt genot met en zonder inhoud, left uit wat hij verstaat onder genot met inhoud en geef een voorbeeld. (b) Het Grieks intellectualisme meent da tje enkel slecht handelt onder bepaalde omstandigheden, welke zijn dit?
 • Welke argumenten geven filosofen om aan te tonen dat verlieffdheid geen liefde is? (b) 2de fase van het mystieke lef uit
 • Wat is het verband tussen IS en ontwikkelingspsychologen? (b) Waarom is het Christendom niet schuw van iconen in vergelijking met het Jodendom?
 • (boek) Melancholie in verbinding brengen met de doodsdrift (b) (boek)Freud gebruikt melancholie als argument voor agressie als zelstandige agressiedrift, leg uit

2012-2013 (Paul Moyaert)

 • “Genot heeft inhoud.” Vergelijk Lacan en Aristoteles.
 • Geef de argumenten (zijn er 6) waarom Freud er een bredere opvatting van seksualiteit op nahoudt.
 • Volgens Barthes is Sade's literatuur postmodern. Leg uit.
 • Leg uit: betekenisincarnatie

2011-2012 (Paul Moyaert?)

 • Hoe gelijken iconen op relieken? leg uit
 • Waarom is genot moreel onbetrouwbaar volgens Plato?
 • (Welke argumenten geeft Freud voor zijn uitgebreid beeld over seksualiteit?)
 • Hoe kan een positieve geluksopvatting een antwoord zijn op Schopenhauer zijn pessimisme.
 • Verschillende verlossingsmodellen van Nieztsche
 • Genot = sensatie in de Moderniteit: leg uit + problemen
 • 3 redenen waarom liefde geen verlangen is
 • Heel het stuk van Godsdienst-Wetenschap (intellectualistische uitleg)

2010-2011

 • Vergelijk de argumentatie voor de negatieve morele beoordeling van lust/genot van Plato en Augustinus.
 • Bespreek seksualisering bij Lacan.
 • Waarom werken foto's soms als iconen?
 • Hoe moet men volgens een niet-ontwikkelingspsychologische visie op de psychoanalyse nadenken over het complex van het anale?
 • Waarom is de natuur van de mens volgens Augustinus geperverteerd?
 • De waarheid van de gelijkenis ligt niet in de overeenkomst. Leg uit.
 • Lacan en Aristoteles: voor beiden heeft genot inhoud en toch verschillen ze van elkaar. Leg uit.
 • Waarom heeft de psycho-analyse in vroegere tijden een bondgenootschap afgesloten met de ideologiekritiek?
 • Welke genietingen vallen niet onder de definitie van Plato, en hoe lost hij dit op?
 • Waarom zijn symboolhandelingen volgens de intellectualistiche symbooltheorie een vergissing?
 • Vergelijk de definitie van genot bij Plato en Aristoteles
 • Wat mankeert er nog aan de expressionistische symbooltheorie?
 • Wat betekent de stelling dat lust moreel neutraal is? Augustinus was het hiermee oneens, waarom?
 • In welk opzicht is Freuds opvatting van seksualiteit modern?

Vragen over gastcolleges

 • Wat bedoelt Frankfurt met “contingent volitional necesseties” (in de context van Liefde)?
 • Wat is Frankfurt's visie op de liefde?
 • Wat is de 'properties-view' en wat zijn de moeilijkheden? Hoe volgt hieruit de visie van Velleman op liefde?
 • Leg uit: lichaam zonder organen, axiomatisering en codering, binaire machines (Deleuze)
 • Welke argumenten geeft Schopenhauer voor zijn metafysisch pessimisme?
 • Welke kritieken kan op de theorie van de propertyview in de liefde gegeven worden en hoe volgt de theorie van Velleman hieruit?
 • leg uit: Bij Deleuze en Guattari, vloeit het gebrek voort uit het verlangen en niet omgekeerd
opo/nl/ba2/sem2/wijsgerige_antropologie.txt · Last modified: 09-07-2021 11:21 by nfk