NFK DokuWiki

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα

User Tools

Site Tools


opo:nl:ba2:sem2:epistemologie

Epistemologie

Vakbeschrijving

KULeuven Vakpagina

Vanaf 2020 wordt epistemologie niet meer als apart vak gegeven. Het is nu één geheel met wetenschapsfilosofie in het eerste semester van de eerste bachelor.

Sinds 2010 niet meer door prof. Cuypers, maar door prof. Buekens en prof. Burms gegeven.

Tegenwoordig doceert prof. Cuypers dit vak opnieuw.

Studiemateriaal

 • Slides en teksten op Toledo

Opinies

Downloads

Examenvragen

2018-2019 (Stefaan Cuypers)

 • Leg methodisme en particularisme uit en geef telkens 2 voor- en nadelen en geef het verband met extensionalisme en intensionalisme. (Bijvraag: welke verkies jij?)
 • Wat is positieve introspectie? (bijvraag: geef een synoniem)
 • Wat zou kierkegaard zeggen over het design argument?
 • Leg uit: problem of other minds. Wat zou de externalist daarvan zeggen?
 • Leg primaire en secundaire kwaliteiten uit. Kies een willekeurig object en geef er twee primaire en twee secundaire kwaliteiten van.
 • Leg uit: ceteris paribus.
 • Leg het verschil uit tussen propositionele kennis en dispositionele kennis en geef voorbeelden van beiden.
 • Waarom heeft kennis ceteris paribus meer instrumentele waarde dan een ware overtuiging?
 • Leg uit: Pascal Wager en het cosmologisch argument. Zijn deze argumenten epistemisch rationeel?
 • Drie bronnen van kennis m.n. waarneming, getuigenis en ratio. Vergelijk deze bronnen en leg uit welke jij de meest betrouwbare bron vind om kennis te vergaren.
 • Leg de Gettier case uit van de stilgevallen klok en wat zou de contextualist hierover zeggen?
 • Vergelijk de externalistische versies van direct realisme en credulisme.
 • Leg het probleem van andere geesten uit en bespreek het argument van analogie.
 • Wat zijn epistemische deugden en cognitieve vaardigheden, geef van elk 2 voorbeelden
 • Argippa’s trilemma en fundamentalisme + 2 voorbeelden van fundamentele overtuiging
 • Verschil tussen deugdenepistemologie en riabilisme en welke verkies je
 • Geef het teleologisch argument en bespreek kritisch
 • Waarom is kennis waardevoller dan ware overtuigingen? Leg uit via rationele keuze theorie en expected utility, leg ook uit wat de ceteris paribus clausule is en waarom die nodig is.
 • Leg coherentisme uit en geef de voor- en nadelen
 • Wat is een epistemische norm? Geef ook 3 voorbeelden.
 • Is het rationeel om alle overtuigingen te maximaliseren? Is het rationeel om alle overtuigingen te minimaliseren?
 • Wat is het verschil tussen a priori en a posteriori kennis? Geef ook 2 voorbeelden.
 • Wat is Agrippa's trillemma en wat is het antwoord van coherentisme hierop? Bespreek de voor en nadelen van coherentisme.
 • Wat is epistemische rationaliteit? Geef een voorbeeld van een epistemisch rationele overtuiging. Geef een voorbeeld van een overtuiging die epistemisch irrationeel is, maar niet-epistemisch rationeel. Geef een voorbeeld van een overtuiging die epistemisch en niet-epistemisch irrationeel is.
 • Wat is een abductief argument? Waarom wordt er soms gezegd dat abductieve argumenten eigenlijk inductieve argumenten in vermomming zijn?
 • Leg uit: Sensus Divinitatis. Wat is het belang van de sensus divinitatis in de hervormde epistemologie van Alvin Plantinga? Bespreek kritisch.
 • Leg uit: tripartite analyse van Kennis. Wat is Gettiers probleem met deze analyse? Geef zelf een voorbeeld van een Gettier-geval en bespreek hoe je deze zou oplossen.
 • Chicken sexer: internalist ↔ externalist? (bijvraag: definieer virtue epistemology)
 • Waarom is een ware propositie niet genoeg om kennis te hebben? Geef een eigen voorbeeld.
 • (subjectieve) idealisme van Berkely. Bespreek + geef eigen voor en nadelen (wat vind je er zelf van)
 • Geef een voorbeeld van 1) een epistemisch rationele overtuiging 2) een epistemisch irrationele en niet-epistemisch rationele overtuiging en 3) een zowel epistemisch als niet-epistemisch irrationele overtuiging.
 • Wat was Gettiers kritiek op de klassieke definitie van kennis? Contrueer zelf een Gettier case en hoe zou jij het Gettier-probleem oplossen?
 • Geef de link tussen kennis, rationaliteit, rechtvaardiging en verantwoordelijkheid aan de hand van internalisme/externalisme.
 • Geef de driedeligheid van propistionele kennis, bespreek kort.
 • Leg het argument van illusie uit aan de hand van een voorbeeld, leg het indirect realisme uit en geef de link tussen de twee.

2012-2013 (Arnold Burms)

 • Geef commentaar: Fragment Schlick (over: verandering van statuut wetenschap, de centrale plaats van observatie en de vervulling als je hypothese correct is)
 • Geef Commentaar: Fragment Nagel (over: het ontkennen van realiteiten die ontoegankelijk zijn voor het menselijk kenvermogen toont een gebrek aan bescheidenheid)
 • Leg uit: betekenis in de menselijke waarneming en in de menselijke gestiek en mimiek in verband brengen met lichaam
 • Verband tussen waarheid als oriëntatie/relevantie en religie
 • Geef commentaar: Citaat Quine (of de werkelijkheid op zichzelf bestaat is een pseudoprobleem)
 • Verklaar waarom Gellner de rubber cage moeilijk te aanvaarden vindt
 • vergelijk “basic unknowable reality” bij Feyerabend met Nagel's opvattingen.
 • Verklaar citaat van Wittgenstein. Citaat gaat over dat soms datgene wat we niet kunnen zeggen het meeste relevante is…
 • Spinoza zijn visie op waarheid-als-oriëntatie
 • Leg uit: Het zelfbewustzijn is een psychische functie
 • Leg uit aan de hand van een concreet voorbeeld: Religie kan men niet empirisch weerleggen
 • De grenzen aan het verbeteren van de cognitieve vermogens
 • Leg uit: Betekenis wordt belichaamd in het 'afstotelijke'

2011-2012 (Arnold Burms)

 • Waarom is de vraag naar de werkelijkheid zoals ze op zichzelf is een pseudoprobleem
 • Hoe kan je Popper vergelijken met Gombrich?
 • Citaat van Nagel parafraseren en commentaar op geven
 • Tekst van Popper parafraseren. (over essentialisme)
 • Citaat van Schlick over het moment van verificatie etc a) Leg uit b) Waarom behoort hij niet tot het foundamentalism?
 • Augustinus en nieuwsgierigheid - link met wetenschap
 • Wat bedoelt Popper met 'waarheid is niet manifest'
 • Nagel: waarom is het onderscheid tussen primaire en secundaire eigenschappen zo belangrijk voor hem?
 • leg uit: “Nagel denkt dat er een hogere objectieve werkelijkheid bestaat die zelfs de wetenschappelijke objectivitieit overstijgt.”
 • Eerste 2 blz van de tekst van Gellner parafraseren.
 • Wat is het concept indexicaliteit en welke rol heeft het in het zelfbewustzijn?
 • Wat is het eigenlijke probleem met zekerheid?
 • Wat is het verband tussen het metafysisch realisme en het sciëntisme?
 • Waarom hebben niet toetsbare proposities toch een waarheidswaarde?
 • Separability argurment uitleggen aan de hand van een gekregen tekstfragmentje van Feyerabend.

2010-2011 (Arnold Burms & Filip Buekens)

 • Wanneer is de wetenschap richtinggevend voor het leven? Wat is de band hier met het scepticisme?
 • Waarom zorgt het scepticisme niet voor een reële ongerustheid?
 • Is de kennis die we door het zelfbewustzijn hebben kennis van een psychische inhoud?
 • Manifest wereldbeeld
 • Originele stelling van Gettier + probleem hiervan
 • Kennis en tijd
 • Partiële kennis
 • Mogelijke werelden
 • Rawls en Nozick
 • Het Meno-probleem
 • Scepticisme en feilbaarheid
 • The Passes for Fallacy
 • Generality problem voor externalisten
 • Uniformiteit van waarheid
 • Kennis en loterijen
 • Get The Evidence Principle
 • Verklaren waarom p vs. p rechtvaardigen
 • Kennis en instaatstellende voorwaarden
 • Beslissen om te geloven dat p
 • Truth tracking theory van Nozick
opo/nl/ba2/sem2/epistemologie.txt · Last modified: 09-07-2021 11:24 by nfk