NFK DokuWiki

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα

User Tools

Site Tools


opo:nl:ba1:sem1:historische_inleiding

Historische Inleiding tot de Wijsbegeerte

Vakbeschrijving

KULeuven Vakpagina

 • 2014- … Claessens
 • 2013-2014 Van Riel
 • 2012-2013 Claessens
 • 2011-2012 Van Riel
 • 2010-2011 Galle
 • … -2010 Steel

Opgelet dus met de downloads en de examenvragen op deze pagina

Studiemateriaal

 • Handboek “Wijsbegeerte, een Historische Inleiding”
 • Reader voor werkcolleges

Opinies

“Zoals de titel van dit opleidingsonderdeel al doet vermoeden, bieden de colleges een (grondige) inleiding op de verschillende grote filosofen in chronologische volgorde. In de praktijk komt dit vaak neer op 1 filosoof per les. Bijzonder boeiend en leerzaam voor de beginnende student filosofie.”
“De professor was bijzonder vriendelijk en behulpzaam op het mondelinge examen. Dit is zeker haalbaar als je het boek en de lectuurcolleges grondig doorgenomen hebt.”
“Mis zeker de les over Nietzsche niet!”

Downloads

Examenvragen

Met dank aan Emma Vannerom, Nina Roox, Aaron Soens, Hanna Vandenbussche & Michiel Geusens

2020-2021 (Guy Claessens)

 • Begripsvragen (leg uit)
  • Zerrissenheit (gepletenheid)
  • fysicalisme
  • nihilisme
  • Sein zum Tode
  • teleologie
 • Hoofdvragen
  • Leg de positie van Hume ten opzichte van het bestaan van de buitenwereld uit.
  • Vergelijk de buitenwereld van Kant en Descartes
  • Vergelijk het cogito met het Dasein
  • Parmenides’ zijnsbegrip uitleggen + kritiek van Aristoteles hierop.
  • Hoe radicaliseerde Derrida het structuralisme
 • Tekstvragen
  • Tekstfragment van Plato: Hoe interioriseert Plato hier de deugd? Hoe lost dit het probleem van de morele opvoeding op?
  • Tekstfragment van Aristoteles Nicomachise ethiek boek X: Vergelijk met zijn opvatting in boek I.
  • Tekstfragment Kant: Op welke manier beschrijft Kant hier zijn Copernicaanse revolutie? Leg het verschil uit tussen ‘de dingen voor zover we ze kennen’ en ‘de dingen voorzover we ze niet kennen, als zaken op zichzelf’.
  • Tekstfragment Kant: Wat veranderde rond het verkrijgen van kennis bij Kant. Vergelijk met Bacon

2019-2020 (Guy Claessens)

 • Aristoteles' tekst over geluk uit zijn latere werk: vergelijk met wat hij in zijn eerste werken over geluk zegt
 • Leg uit: Fysicalisme
 • Vergelijk Descartes en Kant over de buitenwereld
 • Plato's tekst over de ziel: Waarom is het verschil tussen kennis en mening belangrijk op vlak van de ethiek? Wat betekent het dat de deugden bij Plato worden geïnternaliseerd?
 • Leg uit: Structuralisme
 • Leg uit: Hermeneutiek
 • tekst Thomas: vergelijk met Aristoteles
 • Leg uit: Hylemorfisme
 • Wittgenstein over metafysica
 • Tekst: 2de meditatie van Descartes
 • Leg uit: Monotonotheisme
 • Vergelijk het zijnsbegrip bij Plato en Heidegger
 • Leg uit: Zein zum Tode
 • Aristoles’ kritiek op Parmenides’ zijnsbegrip
 • Tekst Kant: hoe is dit een herformulering van de Copernicaanse revolutie Paradox van de hogere begrippen/kennis?
 • Begrip: Gott ist Tot. Hoofdvraag : einde van de geschiedenis. Tekstfragment: Descartes' tweede meditatie; hoe is de droom een herbevestiging van de eerste zekerheid en wat is het verband met gesloten bewustzijn?
 • Leg uit: Teleologie
 • Vergelijk kritisch en absoluut idealisme
 • Tekst Descartes over dromen: Hoe komt hij tot het idee van uitgebreidheid en waarvoor gebruikt hij dat? Volstaat de representations voor het bestaan van iets dat erbij hoort?
 • Leg uit: Werkingshistorisch bewustzijn
 • Wat zegt Hegel over ‘denken’ en ‘zijn’ die een eenheid vormen in zijn filosofie?
 • Eerste tekst van Aristoteles ( nicomachische ethiek boek i) eerste 9 lijnen over het goede, verbind teleologie met de tekst.

2017-2018 (Guy Claessens)

 • leg uit: waarom is het idealisme van Kant kritisch
 • vergelijk het cogito van Descartes met het Da-sein van Heidegger
 • Hoe bewijst Descartes de buitenwereld en waarom was dat nodig?
 • Vorhandenes - Zuhandenes
 • Thomas van aquino, driedeling van de ziel bij Plato en Aristoteles, en waarom primaat van verstandigheid
 • Vergelijk het idealisme van Plato, Kant en Hegel
 • Werkingshistorisch Bewustzijn
 • Vergelijk de opvattingen over het schrift tussen Plato en Derrida
 • Proletarische existentie
 • Substructie van de wetenschap bij Husserl
 • Tekstfragment van Kant: “De eerste die de eigenschappen van de gelijkbenige driehoek bewees….
 • Vergelijk de fenomenologie van Husserl met die van Heidegger
 • Leg uit: wat is de malin génie en welke rol speelt dit concept?
 • Tekstfragment van Plato ivm de ziel
 • Vergelijk Wittgenstein I en II inzake betekenis en waarheid
 • wat is een existentiaal
 • vergelijk het ding-an-sich bij Kant en bij Husserl
 • tekstfragment van Aristoteles over het hoogste goed: leg het verband met zijn teleologie
 • Wat is intentionaliteit
 • waarom maakt kant een synthese tussen tussen empirisme en rationalisme?
 • Tekstfragment Thomas Aquinas: waarin verschilt de mens van het dier?
 • geschiedenis bij Spengler vs geschiedenis bij Popper vs geschiedenis bij Hegel
 • deugd = inzicht bij socrates
 • leg uit uitgebreidheid
 • tijd en ruimte bij Kant
 • Gadamer en Dilthey vergelijken + tijdshorizon

2015-2016 (Guy Claessens)

 • De ziel speelt bij Plato een erg belangrijke rol en dit zowel in het domein van de ethiek, als in het domein van de kennis. Leg dit zo volledig mogelijk uit.
 • hellenisme
 • In de Middeleeuwse wereldbeschouwing wordt de natuur opnieuw gesacraliseerd. Leg deze zin zo volledig mogelijk uit en vermeld hierbij ook het gevolg voor de relatie tussen filosofie en religie.
 • Homo mensura-stelling
 • Zowel Plato als Seneca schrijven dat de filosofie een proces is van ‘leren sterven’. Leg zo volledig mogelijk uit uit
 • Moreel relativisme
 • De filosoof Heraclitus wordt vaak in verband gebracht met de figuur van de boog, Parmenides daarentegen met de figuur van de bol. Leg deze beelden zo volledig mogelijk uit & Toon aan dat de theorieën van deze filosofen de systemen van Plato en Aristoteles voorbereiden.
 • Socratische ironie
 • ‘Teleologie’ is één van de meest fundamentele begrippen in de filosofie van Aristoteles. Welke implicaties had deze visie van ‘doelmatigheid’ op respectievelijk de natuurwetenschap en de ethiek? Wanneer kwam dit type denken tot een einde?
 • Mimesis
 • De integratie van Aristoteles’ gedachtegoed in de Middeleeuwse filosofie verliep niet vlekkeloos. Noem twee elementen uit Aristoteles’ systeem die aanleiding gaven tot ‘conflictstof’ binnen de philosophia christiana. Wie heeft getracht de aristotelische filosofie te verzoenen met de christelijke leer? Situeer deze figuur (bij benadering). Hoe bracht deze figuur de synthese tussen het antieke en christelijke gedachtegoed tot stand? Licht toe aan de hand van enkele basiselementen uit zijn systeem.
 • Potentie en act bij Aristoteles
 • Vergelijk de opvattingen van Plato en Aristoteles met betrekking tot hun visie op kennis
 • Nominalisme
 • Het nominalisme luidt het einde in van het filosofisch realisme van Plato, Aristoteles, Augustinus en Thomas. Leg deze zin zo volledig mogelijk uit.
 • Idee van het Goede
 • Plato wordt beschouwd als een ‘systeembouwer’, nochtans is deze notie van systeem niet echt toepasbaar op zijn filosofie. Leg uit en bespreek waarom Aristoteles veeleer als systematisch filosoof kan worden beschouwd. Illustreer je antwoord
 • Alles vloeit
 • Bij Augustinus is er een platoonse invloed merkbaar. Waar of onwaar. Motiveer je antwoord
 • De middeleeuwse receptie van Aristoteles bleek problematisch. Situeer dit in de context, noem enkele punten van kritiek en illustreer dit aan de hand van de filosoof Thomas van Aquino
 • Kosmopolitisme
 • Malin Génie
 • Vergelijk Waarheid & Betekenis bij Wittgenstein I en II.
 • Transcendentale Analytiek
 • Vergelijk de allegorie van de grot met de ontologie van Plato.
 • Hoe brengt Thomas een synthese tot stand tussen de ontologie van Aristoteles & Plato?
 • Il n'y a pas de dehors-texte.
 • Vergelijk de opvatting over de geschiedenis van Hegel, Popper en Spengler.
 • 'Praembula Fidei'.
 • Vergelijk de invloed van causaliteit bij Descartes, Kant en Hume.
 • Dasein.
 • Vergelijk hoe je tot kennis komt bij Plato, Augustinus en Thomas.
 • Werkingshistorisch bewustzijn.
 • Godsbegrip bij Descartes en Kant vergelijken.
 • Waarom is het probleem van de brug een pseudoprobleem volgens de fenomenologie?
 • Leg uit hoe Hegel van Kants kritisch idealisme een absoluut idealisme heeft gemaakt.
 • Vergelijk de filosofische methode van Descartes met die van Husserl.

2014-2015 (Guy Claessens)

 • Type 1: begripsvragen
  • Leg uit waarom Kants idealisme ‘kritisch’ is.
  • Leg uit & situeer: deconstructie, Geworfenheit, intentionaliteit, egypticisme, categorische imperatief, ‘meaning is use’, ‘il n’y a pas de hors-texte’, complex ideas, substructie (Husserl), Hinterwertlers, taalspel. [dit zijn natuurlijk verschillende mogelijke begrippen!]
  • Vergelijk: zwak & sterk nihilisme.
  • Wat is het verschil tussen Vorhandes & Zuhandes?
  • Leg het probleem van de brug uit.
  • Wat is het verschil tussen historisme & historicisme?
 • Type 2: verbandsvragen
  • Vergelijk: het Dasein van Heidegger en het Cogito van Descartes.
  • Vergelijk de ethiek van Aristoteles met die van Thomas van Aquino.
  • Verklaar: Plato maakt een synthese van Heraclitus en Parmenides. Op welk punt verschilt hij hiervan?
  • Leg uit hoe Kant de synthese maakt tussen rationalisme en empirisme.
  • Wat is het statuut van de categorieën bij Aristoteles? En bij Kant?
  • Hoe bewijst Descartes God en waarom is dit nodig?
  • Hoe bewijst Descartes het bestaan van de buitenwereld en waarom is dit nodig?
  • Vergelijk de opvattingen over taal bij Wittgenstein I, II en Derrida.
  • Op welke manier radicaliseerde Hume de filosofie van Locke?
  • Hoe maakte Hegel van Kants kritisch idealisme een absoluut idealisme?
  • Vergelijk het Goede bij Plato met het goddelijke bij Aristoteles.
  • Vergelijk differentie bij Heidegger en Derrida.
  • Vergelijk de opvatting over geluk bij het epicurisme en de stoa.
  • Vergelijk het statuut van ‘het Ding an Sich’ bij Kant, Hegel en Husserl.
  • Vergelijk de opvattingen over de dood van Plato en Heidegger.
 • Type 3: tekstvragen
  • Plato: leg de drie delen van de ziel uit, hoe staan deze in verhouding met de staat, hoe spelen episteme en doxa een rol.
  • Thomas van Aquino: Wat is de driedeling van de functies van de ziel bij Plato en Aristoteles? Hoe zijn deze in de tekst terug te vinden? Waarom is de leidende functie van de verstandigheid belangrijk?
  • Descartes: beschrijf het wasargument en wat is de functie hiervan?
  • Kant: leg het verband met de wetenschappelijke methode van Bacon (toon aan in de tekst).
  • Kant: wat wordt bedoeld met a priori en wat wordt bedoeld met dingen die op zichzelf niet kenbaar zijn?

2012-2013 (Guy Claessens)

 • 'Lebensform': leg uit en situeer
 • vergelijk het paar 'substantie-accident' bij Kant en Aristoteles
 • tekst over de deugd bij Thomas van Aquino, over deugd van paard en steen. Trek de link naar de driedeling in de ziel die Aristoteles en Thomas zien
 • Wat betekent nu eigenlijk deugd=inzicht bij Socrates?
 • Geef de visie op geschiedenis van Hegel, Spengler en Popper.
 • tekst Over het 'stukje was'(Descartes):Hoe toont dit dat we niet op onze zintuiglijke vermogens af kunnen gaan om kennis te verwerven? Wat wil de zekerheid over het bestaan van het stukje was zeggen over het bestaan van het subject?
 • verklaar Hinterweltler (Nietzsche)
 • Descartes zegt dat het idee van oneindigheid het gevolg moet zijn van iets buiten het denken, waarom zegt Hegel dat dit onzin is?
 • tekst van Thomas van Aquino over de deugden: leg de 3 deling van de deugden uit bij Plato en Aristoteles, waar zijn deze in de tekst te vinden.
 • leg sprachspiele uit
 • vergelijk de dood bij Plato en Heidegger
 • Wat bedoelt Derrida met heteronomie?
 • Vergelijlk kennis bij Plato en Aristoteles en leg de link naar hun ontologieën
 • Decartes tweede meditatie; waarom heeft het malin génie geen invloed op het je pense? + wat betekend het dat het ding een 'denkend ding' is?
 • Leg 'Sein zum Tode' uit.
 • Vergelijk de ethiek van Kant en Aristoteles.
 • Tekst V. Aquino: -leg 'blijvende gesteldheden' uit (habitus), -driedeling van Aristoteles, hoe vind je die hier terug?
 • Vergelijk de ethiek van Aristoteles en Thomas van Aquino
 • Tekst van Kant: Wat wordt bedoeld met 'a priori'
 • verklaar: werkingshistorisch bewustzijn.
 • vergelijk dialectiek bij Plato, kant en Hegel
 • tekst van Descartes: hoe komt Descartes hier tot zijn eerste zekerheid, en waarom heeft het malin génie daar geen invloed op?
 • Leg uit: egypticisme
 • Hoe bewijst Descartes God en waarom is dat nodig?
 • wat zijn complex iedeas by locke
 • leg diferentrie uit bij heidegger en derida
 • leg de drie dinge van de ziel uit bij plato ' De staat'
 • il n'y a pas d'hors texte, verklaar
 • het goede bij plato en het goddelijke bij aristoteles, les uit en vergelijk
 • vergelijk absoluut idealisme (hegel) met kritisch idealisme (Kant)
 • Tekst plato over driedelen ziel: -hoe interioriseert plato in dit tekstfragment de deugd, -?
 • wat bedoelt Husserl met substructie?
 • wat betekende geluk voor de Stoa en het Epicurisme?

2011-2012 (Gerd Van Riel)

 • Vergelijk bescheidenheid bij Augustinus en Bacon
 • Waarom zijn vooroordelen zo belangrijk voor Gadamer?
 • De staat: verklaar relaties tussen mens en staat, link dit aan epistèmè en doxa.

2010-2011 (Griet Galle)

 • Vergelijk de ontologie van Aristoteles en Plato
 • Wat is voor Hegel filosofie en wat is zijn wetenschapsideaal.
 • Tekst Descartes (plaats in zijn filosofie + leg argumenten uit)
 • Bijvragen: Wat is de kern van het existentialisme + wat is de grote lijn voor de filosofie in de middeleeuwen?
 • Karakteriseer de mythe en geef het verschil tussen de mythe en de filosofische kosmologie, met bijvragen over de gelijkenissen en natuurfilosofen…
 • Geef het verschil tussen een mathematische en fysische astronomie (cfr Plato, Aristoteles, Ptolemaeus…). Wat is het belang ervan voor de verdere ontwikkeling van de wetenschappen?
 • Tekstvraag: eerste 3 alinea’s van Descartes: eerst situeren binnen zijn filosofie, dan die 3 al. verklaren (bondig)
 • Wat is de mystiek bij Plotinus?
 • Wat is de invloed van de 'nieuwe' natuurwetenschappen op de filosofie van Descartes, Leibniz, Spinoza en Kant?
 • Tekstvraag bespreek de allegorie van de grot van Plato.
 • Vergelijk de ethiek van de stoa en epicurisme
 • Leg uit: de postulaten van de praktische rede bij Kant
 • Tekst van Thomas v Aquino
  • Geef context van deze tekst in middeleeuwen
  • Wat is de kern van de tekst?
 • Evalueer de stelling: de mythe heeft een meerwaarde ten opzichte van de logos”. Hoe kunnen de mythen vandaag nog betekenis hebben?
 • Hoe dacht het nominamisme over god? Wat is voor de nominalisten het fundament voor kennis en hoe leidde dat tot een van hun belangrijke stellingen?
 • Tekstvraag Kant:
  • Situeer de tekst in zijn denken
  • Geef de kern argumenten/ stellingen in de tekst weer.
 • Vergelijk de epistemologie van Plato met die van Aristoteles (ideeënwereld/abstractie).
 • Toon aan hoe de vernieuwingen van Copernicus, Kepler en Galilei de moderne natuurwetenschap veranderd hebben.
 • Tekstvraag Anselmus:
  • Situeer anselmus in de ME.
  • Toon aan hoe een ongelovige God wel kan denken.
 • Bijvraag: Wat was de kritiek van Hegel op Kant?
 • Verklaar het begrip “logos” bij de sofisten, Socrates en Plato
 • Vergelijk het begrip substantie bij Descartes en Leibniz. Hoe ziet Leibniz de materiële dingen?
 • Tekst: Thomas van Aquino: hoofdstuk 4 van de geziene tekst kort situeren en uitleggen aan de hand van de structuur van de tekst.
 • Bijvraag: Wat is de kritiek van Kant op het scepticisme van Hume?
 • Wat is de relatie tussen retoriek en filosofie en betrek dit op Socrates en de sofisten.
 • Hoe heeft het nominalisme de traditionele realistische metafysica ondergraven?
 • Tekstvraag Kant (over metafysica): Situeer de tekst en benoem de kerngedachte

2009-2010 (Carlos Steel)

 • Tekstvraag: 'De beschouwing is superieur' bij Aristoteles. Leg uit en betrek in je uitleg ook het statuut van de mens bij Aristoteles.

2007-2008

 • Is filosofie mogelijk wanneer er -zoals in de Middeleeuwen- waarheden werden aangenomen vanuit de openbaring?
 • Bespreek vanuit de confrontatie van Socrates met de sofisten de verhouding tussen filosofie en retoriek.
 • Toon aan dat Kant met zijn filosofie drie zaken trachtte te verzoenen: het wetenschappelijk wereldbeeld, de morele eis en de uiteindelijke bestemming van de mens.
 • Tekstvraag: Het streven naar inzicht en geluk vallen samen, toon dit aan aan de hand van de teksten van Aristoteles.
 • In zijn filosofie radicaliseert Plato de Socratische problematiek tot in haar metafysische consequenties. Leg uit.
 • Tekstvraag: Bespreek de bewijsvoering die Descartes uitwerkt in het vierde deel van 'Discours de la méthode' om de wetenschappen te 'funderen'.

2006-2007

 • Marx, één der grootste ideologiecritici, lag ongewild aan de basis van één van de grootste ideologieën van de twintigste eeuw. Verklaar.
 • Tekst: Bespreek de 'morale provisoire' bij Descartes.
 • Welke betekenis kan men toekennen aan de middel-eeuwen in de ontwikkeling van de filosofie. Betrek in uw antwoord het standpunt van Etienne Gilson
 • Waarop berust het onderscheid tussen theologie en filosofie volgens Thomas van Aquino en hoe moet men hun wederzijdse relatie denken?
 • Vergelijk Augustinus en Thomas over de betekenis van de filosofie voor een christelijk denken.
 • Wat is de historische betekenis van Augustinus’ cultuurprogramma in “De Doctrina Christiana” (‘plundering van Egypte’).
 • Welke argumenten ontwikkelt Thomas om aan te tonen dat er naast de filosofie ook een geopenbaarde waarheid nodig is (cf. Summa contra Gentiles I,3-5)
 • Is filosofie mogelijk wanneer men – zoals in de middeleeuwen – een geopenbaarde waarheid aanvaardt?
 • Waarom behoren inzichten die in principe met de rede te achterhalen zijn toch ook tot de religieuze openbaring? (cf. Summa contra Gentiles I,3-5)
 • Volgens Thomas (moeten) geloof en rede in harmonie zijn. Bespreek
 • Is theologie een wetenschap? Bespreek het standpunt van Thomas van Aquino.
 • De ontwikkeling van het laatmiddeleeuwse denken leidt tot het uiteengaan van filosofie en theologie. Verklaar. Wijs op het belang van deze ontwikkeling voor het moderne denken.
 • Hoe karakteriseert Hegel de middeleeuwse filosofie. Leg uit en wijs op verschil tussen moderne Aufklärung en het middeleeuwse denken.
 • Is het onderscheid tussen ‘openbaring’ en ‘rede’ ook nu nog voor de filosofie vruchtbaar ? Vergelijk het onderscheid tussen ‘openbaring’ (révélation) en ‘onthulling’ (dévoilement ) volgens Levinas
 • Welke houding nemen de christelijk denkers in de Oudheid aan tegenover de filosofie?
 • Kan de filosofie ooit de functie van religie overnemen ? (cf. ook Conte)
 • In welke mate blijft de Westerse filosofie gebonden aan haar christelijke voorgeschiedenis?
 • Wat bedoelt men in de 19de eeuw met “positieve wetenschappen”? Vergelijk met het wetenschapsideaal van de 17de eeuw en met de wetenschapskritiek in de 20e eeuw
 • Volgens A. Comte moet de “positieve filosofie” aan de grondslag liggen van de hervorming van de moderne samenleving. Leg uit? Wat bedoelt hij met dit “positieve denken”.
 • Wat is positivisme? Waarom is dit een radicale uitdaging voor de filosofie? Welke kritische vragen kan men hierbij stellen?
 • Bespreek, uitgaande van Marx, het onderscheid filosofie ideologie. Waarom meent Marx dat zijn eigen denken geen ideologie is.
 • Marx, de meest radicale criticus van de ideologie, heeft ongewild de grondslag gelegd van de grootste ideologie van de 20e eeuw. Leg uit
 • Wat blijft er na de Marxistische kritiek nog over van het antieke filosofische ideaal van de “theoria” (zie p. 110vv.)
 • Wat bedoelt men met existentiefilosofie? Van Kierkegaard wordt gezegd dat hij de ‘voorloper’ is van de existentiefilosofie. Leg uit
 • Bespreek de samenhang tussen het streven naar kennis en het verlangen naar geluk in de klassieke filosofie. Waarom is die samenhang verloren gegaan in de recente periode?
 • Welke opties blijven nu aan het begin van de XXIe eeuw nog open voor het filosofische project? (cf. cursus 127-131). Bespreek de mogelijkheden die geanalyseerd worden in de slotbeschouwing van cursus en situeer hierin of hiernaast uw eigen standpunt.

2005-2006

 • Vergelijk de natuurfilosofie van Aristoteles met de mathematische fysica van Galilei.
 • Wat is metafysica? Waarom is metafysica volgens Kant als theoretisch project onmogelijk? Welke bijdrage kan de praktische rede hieraan leveren?
 • tekstvraag: Bespreek de opstijging van de ziel tot de hoogste vorm van kennis aan de hand van de allegorie van de grot.
 • Iets over positivisme: wat een 'philosophie positive' inhoudt en wat het positivistisch project van Comte was, ofzo.
 • Systematiek van het kennen bij Aristoteles en Plato vergelijken.
 • Tekst: Descartes. Kan men op basis van deze tekst zeggen dat Descartes de grondlegger van de rationalistische filosofie is? (of iets dergelijks)
 • Kan de filosofie iets over de mythe zeggen?
 • “De echte waarheid is het systeem van de waarheid” Bespreek dit citaat van Hegel
 • Tekst: Aristoteles: Het streven naar inzicht en geluk zijn met elkaar verbonden. Hoe zit dat bij Aristoteles?
 • Betekenis van middel-eeuwen voor de filosofie … Gilson zijn standpunt? …
 • Wat kan filosofie in 21e eeuw zijn … (laatste pagina's van boek)
 • Tekst Aristoteles: hoogste geluk is voor hem …? + zijn argumenten waarom filosofie de 'hoogst voortreffelijke bezigheid is' …
 • Verschil tussen retoriek en filosofie adhv Socrates en de sofisten
 • Empiristen↔rationalisten, empiristen=rationalisten en waarom ze beiden mislukten
 • 3 Argumenten waarom sommige kennis over god de rede te boven gaat bij tekst van Thomas.
 • Filosofie als levenswijsheid, leg uit. Vergelijk hierbij Stoa en Epicurisme.
 • Terwijl Kant negatief was tegenover de metafysica stond hij toch aan de basis van een absoluut idealisme. Leg uit.
 • Tekstvraag over Descartes, het vierde deel (toepassing van de methode).
 • Bespreek, uitgaande van de confrontatie tussen Socrates en de sofisten, de spanning tussen retoriek en filosofie
 • Net als Descartes zochten ook de empiristen van de zeventiende en achttiende eeuw naar een foundation of the complete system of science. Toon waarin hun project lijkt op, en verschilt van dat van het rationalisme. Waarom “mislukken” beide projecten?

2004-2005

 • Vanuit een reflectie op de wetenschap herformuleert Kant de doelstellingen van de filosofie. Leg uit.
 • Waarop berust het onderscheid tussen theologie en filosofie volgens Thomas Van Aquino en hoe moet men hun wederzijdse relatie denken?
 • Wat is de grondstelling van het positivisme? Geef een kritische evaluatie.
 • Welke betekenis kan de mythe nu nog hebben voor de filosofie?
 • Indien het christelijk geloof zo verschillend is van de filosofie, hoe kan er dan sprake zijn van een Philosophia Christiana?
 • Descartes wilde aan de nieuwe fysica het metafysisch kader geven dat eraan ontbrak. Verklaar en toon aan hoe Descartes dit project uitwerkte.
 • Vergelijk de Aristotelische natuurfilosofische verklaring van de beweging met Galileï’s mathematisch-fysische verklaring.
 • In welke zin kan Kierkegaard als een voorloper van de existentiefilosofie worden beschouwd?
 • Welke houding nemen de Kerkvaders voor Augustinus in tegenover de filosofie? Wat is het gevolg voor het statuut van de filosofie?
 • De samenhang tussen het streven naar geluk en het streven naar kennis is in de recente periode verloren gegaan. Leg uit. Hoe reageren hedendaagse filosofen hierop?
 • Zowel Socrates, Plato en Aristoteles zoeken als filosoof inzicht in het eidos van de dingen. Toch leidt dit bij elk van hen tot een verschillende filosofie. Leg uit.
opo/nl/ba1/sem1/historische_inleiding.txt · Last modified: 09-07-2021 11:08 by nfk